top of page
Vedtekter for Porsgrunn Foto og Videoklubb

I. Klubbens formål
Klubbens formål er å fremme interessen for fotografi og videofilm i Porsgrunn og omegn og skape et samlende faglig og sosialt miljø for foto- og videoamatører.
Klubbens navn er Porsgrunn Foto og Videoklubb, og er opprinnelig Porsgrunn Fotoklubb (1951) og Porsgrunn Videoamatørklubb (2.11.1955).
Klubbens tilholdssted er Porsgrunn.

II. Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet.
Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av februar hvert år. Styret innkaller til årsmøtet vedlagt saksliste minst 3 uker forut for møtet.
Årsmøtets agenda er:

  1. Godkjenning av innkalling.

  2. Valg av møteleder og referant.

  3. Årsberetning

  4. Regnskap

  5. Medlemskontingent og budsjett for inneværende driftsår.

  6. Innkomne forslag.

  7. Valg av styre, revisor og valgkomite.

Forslag som skal behandles av årsmøtet må være innlevert styret senest 1. januar.

III. Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom styret finner grunn til det og straks gjøres når minst 1/3 av medlemmene krever det i skriftlig form.

IV. Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten skal være betalt innen fastsatt frist. Ikke betalt medlemskontingent er å anse som utmeldelse av klubben.

V. Klubbens styre:
Klubbens styre består av 6 medlemmer valgt på årsmøtet av og blant klubbens medlemmer.

- Formann velges for 1 år av gangen.
- Kasserer velges for 2 år av gangen.
- Sekretær velges for 2 år av gangen.
- 3 styremedlemmer velges for 2 år av gangen.
- Revisor velges for 1 år av gangen.
- Valgkommité med minst 2 medlemmer velges for 1 år av gangen.

Ved flere kandidater skal valget foretas skriftlig.
Kasserer og sekretær og minst et styremedlem skal ikke velges samtidig.

Klubbens formann og kasserer forplikter klubben i fellesskap. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede, derav enten formann eller kasserer. Ved stemmelikhet har formann dobbeltstemme.

VI. Oppløsning av klubben
Forslag om klubbens oppløsing kan fremsettes av styret eller minst 1/3 av klubbens medlemmer. Slikt forslag skal behandles av et årsmøte og vedtas med 3/4 flertall og minst 2/3 deler av klubbens medlemmer må delta i avstemmingen.
Oppløsning av klubben kan kun behandles på ordinært årsmøte og forslag om dette må fremsettes minst 4 uker før.
Dersom oppløsning vedtas, bestemmer årsmøtet med simpelt flertall hvordan klubbens midler og eiendeler skal disponeres.

bottom of page